fbpx

Súkromie a osobné údaje

1. Zásady spracovania osobných údajov

1.1 Vaše informácie budeme zhromažďovať, používať a zdieľať len spôsobmi, ktoré sú popísané v týchto zásadách a zároveň sa zaväzujeme k zachovaniu bezpečnosti osobných údajov, ktoré nám poskytujete.

1.2 Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek aktualizovať. Na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje zmažeme.

2. Aké údaje spracovávame?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na bopo.sk pracovávame osobné údaje o užívateľoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácií. Tieto údaje zahŕňajú e-mailovú adresu.

2.2. Údaje z Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte nám prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu, zoznamu priateľov na sieti Facebook a e-mailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.

2.3. Údaje získane prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využívame informácie o produktoch, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach bopo.sk.

2.4. bopo.sk nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahŕňajúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní, či presvedčení apod.

3. Na aké účely údaje spracovávame?

3.1. Pre ponuku produktov a propagáciu bopo.sk formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využívame predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorú je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie či zadaní vašej e-mailovej adresy, alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Vezmite, prosím, na vedomie, že registrovať sa na bopo.sk môžu len osoby staršie než 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.2. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva bopo.sk pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním prúslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava BOPO.sk štatistiky, analýzy a reporty o chovaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok.

4. Odvolanie a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Užívatelia bopo.sk môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení.

4.1 Kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v zápätí každého obchodného oznámenia; alebo

4.2 Vyjadriť námietku proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese podpora@bopo.sk.

5. Kto ma prístup k údajom?

5.1. Osobné údaje sú spracovávané pracovníkmi bopo.sk a všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s bopo.sk.

5.2. BOPO.sk ako správca poveruje spracovávaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. Spracovateľov. Spracovateľom sa rozumie každý subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre účely a spôsobom, ktoré bopo.sk stanoví. V prípade, kedy je so spracovávaním vyžadovaný Váš súhlas, predávame údaje spracovateľom len v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom predávame len tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú k zaisteniu svojich služieb.

6. Ako dlho spracovávame osobné údaje?

6.1. Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlhý čas, ako je nevyhnutné. Aby ste sa mohli prihlásiť a používať bopo.sk, a aby sme porozumeli vašim záujmom a mohli pre vás zlepšovať naše produkty. Ak už nemáme dôvod či právnu povinnosť k tomu, aby sme spracovávali vaše údaje, vymažeme ich alebo ich uložíme tak, aby nebolo pomocou nich možné zistiť vašu totožnosť.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané užívateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. Údaje získané pre marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva bopo.sk po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy je ukladanie povolené vo vašom prehliadači.

6.3. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva bopo.sk len v prípade, že je to nevyhnutné pre splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na bopo.sk vzťahujú. Bez ohľadu na dĺžku doby uchovania osobných údajov nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje vymazali.

7. Aké su Vaše práva?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na bopo.sk a požadovať:

  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré bopo.sk spracováva, ohľadom účelu a povahy spracovania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo bopo.sk. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli bopo.sk, či už v priebehu registrácie alebo vytvorenia objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám bopo.sk potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spoločne s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné.
  • Vysvetlenie a odstránenie závadného stavu (nepr. blokáciu, opravu, doplnenie či likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že bopo.sk spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. Právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné pre uvedené účely, alebo ak už bopo.sk nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, kedy s ich ďalším spracovávaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok bopo.sk Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nie je zachádzané správne, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

7.2. Ďalej môžu zákazníci bopo.sk vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej bopo.sk neodkladne ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. bopo.sk dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Zaobchádzanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). V bopo.sk kladieme pri spracovávaní Vaších osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup len osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať pre účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany bopo.sk pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Cookies

1. Čo je to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri vašej návšteve stránok bopo.sk týmito stránkami alebo stránkami našich partnerov zasielané a ukladané do vášho prehliadača. Stránky bopo.sk si zapamätajú, aké úkony ste vykonali (napr. prihlasovacie údaje, preferencie produktov). Keď stránky bopo.sk navštívite znova, váš prehliadač odošle cookies späť na tieto stránky, takže je možné rozpoznať vaše zariadenie a vďaka tomu môžeme prispôsobiť stránky podľa vaších preferencií.

Existuje viac druhov cookies:

– Dočasné cookies – sú vo vašom zariadení uložené len počas relácie prehliadača a akonáhle prehliadač zavriete, vymažú sa.

– Trvalé cookies – zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po zavretí prehliadača, a to po rôzne dlhú dobu; práve tieto cookies umožňujú rozpoznať vaše zariadenie, keď stránky bopo.sk znova navštívite.

– Cookies tretích strán – cookies, ktoré sú do vášho zariadenia ukladané stránkami našich partnerov pre reklamy a analýzy.

 2. Ako môžem zrušiť cookies??

Ak nesúhlasíte s naším používaním týchto technológií, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo prestať používať naše služby. K odvolaniu súhlasu je nutné, aby ste v nastavení svojho prehliadača ukladanie cookies pre stránky bopo.sk zakázali a už uložené cookies prípadne vymazali.

3. Prečo a na aký účel používame cookies?

Cookies nám umožňujú sledovať a analyzovať spôsob, akým bopo.sk používate, a tým zlepšovať kvalitu a obsah stránok. Zároveň lepšie personalizovať a zacieliť naše reklamné kampane a sledovať ich výkon.

Za týmito účelmi používame ako naše cookies, tak aj cookies tretích strán. Prostredníctvom bopo.sk tak môžu byť do vášho zariadenia ukladané cookies prevádzkovateľov marketingových nástrojov, ktoré na našich stránkach používame, prípadne môžeme s týmito prevádzkovateľmi zdieľať informácie, ktoré nám boli pomocou cookies poskytnuté. Používanie týchto nástrojov nám dovoľuje našu ponuku neustále vylepšovať a tiež lepšie zohľadniť vaše osobné preferencie a cieliť naše reklamné kampane tak, aby oslovili tých, ktorých by naša ponuka mohla najviac zaujať.

Cookies používané tretími stranami a spôsob použitia údajov získaných prostredníctvom nich sa riadia zásadami ochrany osobných údajov príslušných tretích strán. Vezmite, prosím, na vedomie, že tieto tretie strany môžu informácie, ktoré získali prostredníctvom cookies, skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.

4. Ako zakázať cookies?

Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky.